Wokół koncepcji ideologicznej oraz praktycznej terroru w ujęciu liderów i szeregowych członków PPS na przełomie XIX i XX w., [w:] Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa dla edukacji. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum. Pod red. Stanisława Zbigniewa Bukowskiego i Marka Cupryjaka, Szczecin 2009, s. 156–176.

Koncepcje działań niepodległościowych określone przez polskich socjalistów tworzących PPS na początku XX w., [w:] Drogi do niepodległości. Pod red. Waldemara Potkańskiego. Konferencja popularno-naukowa w 90. rocznicę odrodzenia państwa polskiego. 6 listopada 2008 r. Miejski Ośrodek Kultury w Policach, Police 2009, s. 11–33.

Odrodzenie narodowe na Podhalu w ,,sercu” polskiego Piemontu w początkach XX wieku, [w:] Górale w walce o niepodległość Polski 1769–1989, praca zbiorowa pod red. Juliana Kowalczyka, Zarząd Główny Związku Podhalan, Nowy Targ 2009, s. 53–67.

Polski ruch paramilitarny na terenie Galicji przed wybuchem wielkiej wojny w roku 1914, ,,Kwartalnik Historyczny” (Polska Akademia Nauk Instytut Historii w Warszawie), R. CXVI: 2009, nr 2, Warszawa 2009, s. 175–196.

Pytanie o imponderabilia – czyli podstawy ideowe jednoczącej się Europy. Kilka uwag wokół projektu konstytucji Unii Europejskiej oraz Traktatu Lizbońskiego, ,,Acta Politica” nr 22, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 539, Szczecin 2009, s. 5–17.

Odrodzenie czynu niepodległościowego przez PPS w okresie rewolucji 1905 roku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2008, ss. 292. Rec. T. Wolsza ,,Dzieje Najnowsze” (Polska Akademia Nauk Instytut Historii w Warszawie), R. XL: 2008, nr 4, s. 220–225.

Działalność ekspropriacyjna Organizacji Bojowej PPS w trakcie rewolucji 1905 r., ,,Studia i Materiały do Historii Wojskowości” t. XLV: 2008. Ośrodek Badań Historii Wojskowej. Muzeum Wojska w Białymstoku, Białystok 2008, s. 94–113.

Dwie orientacje w koncepcjach ND na początku XX w. (Od orientacji na Rosję z 1908 r., po współpracę z Francją pod koniec I wojny światowej), [w:] Polska między Wschodem a Zachodem. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego i Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Pobierowie 5–6 października 2007 r. Pod red. Anny Szczepańskiej, Henryka Walczaka i Adama Wątora, T. I: W kręgu myśli politycznej, Toruń 2008, s. 17–35.

Międzynarodowy układ sił w Europie w połowie XVIII w. oraz stosunek głównych mocarstw wobec konfederacji barskiej, [w:] Materiały z konferencji naukowej poświęconej pamięci dr. Andrzeja Wasiaka: ,,Konfederacja barska w południowej Małopolsce”, 20–21 września 2008, Sądecki Park Etnograficzny – Miasteczko Galicyjskie, ,,Zeszyty Sądecko-Spiskie” Tom 3, Nowy Sącz 2008, s. 14–19.