Dr hab. Waldemar Potkański prof. SSW Collegium Balticum (ur. 19 lipca 1967 r. w Szczecinie) – absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego. W roku 1992 uzyskałem tytuł magistra historii i obroniłem pracę poświęconą Organizacji Bojowej PPS w latach 1904-1908 napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Karola Olejnika.

Obecnie jest zatrudniony w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie (gdzie prowadzi zajęcia z historii, historia i społeczeństwo oraz wiedzy o społeczeństwie) oraz w Wyższej Szkole Zawodowej „Collegium Balticum” w Szczecinie, na Wydziale Nauk Humanistyczno–Społecznych i Technologicznych.

W roku 2000 obroniłem rozprawę doktorska napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama Wątora. W dniu 16 października 2014 r. uzyskałem stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia nadany uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego w postępowaniu habilitacyjnym przed Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie.

Zajmuję się problematyką narodową i niepodległościową, ruchem socjalistycznym na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w. oraz tematyką z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego. W kręgu moich zainteresowań są zagadnienia z zakresu terroryzmu (tego historycznego z przełomu XIX i XX w., jak i współczesnego) oraz działania służb i oddziałów specjalnych. Publikuję swoje artykuły m. in. na łamach: warszawskich „Dziejów Najnowszych”, „Kwartalnika Historycznego” i „Przeglądu Historycznego”, krakowskich „Studiów Historycznych” oraz „Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka”, białostockich „Studiów i Materiałów do Historii Wojskowości”, szczecińskich „Zeszytów Naukowych Collegium Balticum” oraz „Zeszytów Historycznych” paryskiego Instytutu Literackiego.

Poza tym jestem autorem trzech monografii: „Ruch narodowo–niepodległościowy w Galicji przed 1914 rokiem” (DiG, Warszawa 2002), „Odrodzenie czynu niepodległościowego przez PPS w okresie rewolucji 1905 r.” (DiG, Warszawa 2008) oraz „Terroryzm na usługach ugrupowań lewicowych i anarchistycznych w Królestwie Polskim do1914 roku” (DiG, Warszawa 2014).