Poznań, Wyższą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu 27 IV 2016 r., I Konferencji Naukowej ,,Bezpieczeństwo w XXI w. Szanse – zagrożenia – perspektywy”. Przewodnicząca Komitetu Naukowego: prof. dr hab. Kamila Wilczyńska. Referat: Koncepcja Integracja polskich jednostek antyterrorystycznych w ramach europejskiego programu ATLAS za sprawą Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.

Galiny, Pałac i Folwark Galiny (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu) Warszawa 17–19 II 2016 r., I Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Kultura pokoju: ,,Wojna i pokój – od interpersonalnej do globalnej perspektywy”. Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab. Jerzy Wiatr. Referat: Wskazania mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa polskiego w przededniu szczytu NATO w Warszawie (8–9 lipca 2016 r.).

Radykalny model bezpieczeństwa wewnętrznego oraz wykorzystania formacji policyjnych w okresie insurekcji kościuszkowskiej w 1794 r., ,,Zeszyty Naukowe Collegium Balticum” (Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum), pod red. Krystyny Iwan i Iwony Korpaczewskiej, Szczecin 2015, nr 9, s. 78–92.

Drużyny Bartoszowe w latach 1908–1914. Polska inicjatywa paramilitarna z obszaru Galicji Wschodniej przed wybuchem wielkiej wojny, ,,Studia Historyczne” (Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Komisja Historyczna), R. LVII: 2014, z. 3 (227), Kraków 2014, s. 371–390.

Działalność ruchów anarchistycznych w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX stulecia, ,,Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” (Czasopismo Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego w Krakowie), 2014, nr 4, s. 99–113.

Warszawa, Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego, 17 II 2015 r., Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Żydzi, przemoc, rewolucja 1905 r.” Prowadzący obrady: prof. dr hab. Tomasz Kizwalter, dr hab. Katarzyna Błachowska, prof. dr hab. Andrzej Szwarc z Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Referat: Stosunek partii lewicowych w Królestwie Polskim do przejawów przemocy wobec Żydów w 1905 r.

        program_konferencji

Limanowa (Forum Małopolskich Oddziałów Polskiego Towarzystwa Historycznego i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Limanowej), 11–12 XII 2014 r., ,,Wielka Wojna w Małopolsce – Bitwa Limanowska 1914” w ramach projektu ,,Wielka Wojna w Małopolsce – pamięć i tożsamość”. Prowadzący obrady: prof. dr hab. Michał Baczkowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Referat: Kwestia militarna w odbiorze społeczności regionalnej z obszaru Podhala przed wybuchem Wielkiej Wojny z 1914 roku.