Wystąpienie ,,Frondy” z obozu narodowo-demokratycznego oraz jej działalność w latach 1908–1912, ,,Studia Historyczne” (Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Komisja Historyczna), R. XLVI: 2003, z. 2 (181), Kraków 2003, s. 123–146.

Spór o oblicze ideowe polskiego skautingu przed pierwszą wojną światową, ,,Przegląd Historyczny”. Pismo Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego i Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, T. XCIV: 2003, z. 4, Warszawa 2003, s. 397–410.

U źródeł ideowych młodzieży narodowej tworzącej ,,niezależny Zet” (nazywany potocznie ,,Zarzewiem”), ,,Studia Historyczne” (Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Komisja Historyczna), R. XLII: 1999, z. 2 (165), Kraków 1999, s. 217–235.

Zawiązanie, działalność oraz wystąpienie Związku Młodzieży Polskiej z Narodowej Demokracji w 1909 r. i utworzenie ,,niezależnego Zetu”, ,,Dzieje Najnowsze” (Polska Akademia Nauk Instytut Historii w Warszawie), R. XXX: 1998, nr 4, Warszawa 1998, s. 3–20.

Konspekt lekcji ,,Mapa” – opracowany na konkurs ,,Dzieje Szczecina” z okazji 750-lecia nadania praw miejskich, [w:] Szczecin i Pomorze Zachodnie w XIX i XX wieku (do 1945 r.), Regiony w dziejach Polski. Pomorze Zachodnie. Pod red. Kazimierza Kozłowskiego, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Zeszyt 2, Szczecin 1993, s. 120–130.